Toshiba - Forever Green - Introducing Hybrid Erasable MFP 4508LP

Toshiba giới thiệu sản phẩm tương thích với môi trường. hybrid MFP, với khả năng xóa chữ tiết kiệm giấy gián tiếp làm chống nạn chặt phá rừng.

Tags